Regulamin Szkółki Gimnastyki Artystycznej „Gracja”

Pliki do pobrania: 

Regulamin Szkółki Gimnastyki Artystycznej „Gracja”

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi pod nazwą Szkółka Gimnastyki Artystycznej „Gracja”.
 2. Klient” – Uczestnik oraz Rodzic lub Opiekun Prawny, składając oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w zajęciach Szkółki Gimnastyki Artystycznej „Gracja” („Oświadczenie”) akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem o świadczenie przez Wykonawcę usługi pod nazwą Szkółka Gimnastyki Artystycznej „Gracja” na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie („Umowa”).
 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać świadczone Usługi z należytą starannością, w sposób określony szczegółowo w niniejszym Regulaminie.
 • 2
  Definicje:

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.      Regulamin  niniejszy regulamin świadczenia usługi Szkółki Gimnastyki Artystycznej „Gracja”;
2.      Umowa  Umowa świadczenia usługi pod nazwą Szkółka Gimnastyki Artystycznej „Gracja”;
3.      Oświadczenie  oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w zajęciach Szkółki Gimnastyki Artystycznej „Gracja”;
4.      Uczestnik  dziecko (dziewczynki) w wieku 4-12 lat;
5.      Usługa organizacja Zajęć przez Wykonawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
6.      Wariant Usługi  wskazany w Oświadczeniu wariant w zakresie którego realizowana jest Usługa, określający w szczególności: rodzaj grupy tj. grupa 1 (wt, pt  17:00 – 18:00) 4- 5 lat; grupa 2 (pn, śr 17:00 – 18:00) 5-6 lat; grupa 3 (wt, czw 18:00 -19:00) 7-8 lat; grupa 4 (wt, pt 18:00-19:00) 8-10 lat; grupa 5 (wt, pt 19:00-20:00) 7-12 lat

formę płatności (rodzaj opłaty – członkowska);

7.      Oświadczenie  oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w zajęciach Szkółki Gimnastyki Artystycznej „Gracja”;
8.      Wykonawca  Jacek Łęski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja M Jacek Łęski z siedzibą ul. Podchorążych 75/77 lok. 4, 00-722 Warszawa, posiadająca numer NIP 5212759270, REGON 015703483;
9.      Miejsce prowadzenia zajęć   sala nr. 130, 131, hala gimnastyczna w SP 340 przy ul. Lokajskiego 3, Warszawa;
10.  Grupa  grupa Uczestników Zajęć, licząca nie więcej niż 18 osób;
11.  Trener  osoba pełnoletnia, która prowadzi Zajęcia organizowane przez Wykonawcę;
12.  Zajęcia 

gimnastyka artystyczna w formie rekreacyjnej prowadzona przez Trenera z wykorzystaniem Sprzętu i według programu opracowanego przez Trenera;

13.  Szkółka Szkółka Gimnastyki Artystycznej „Gracja”.
 • 3
  Organizacja Zajęć
 1. Uczestnikiem Zajęć może zostać dziecko które ukończyło 4 (czwarty) rok życia i nie ukończyło 12 (dwunastego) roku życia. Wyjątki od tej zasady mogą być stosowane na prośbę Rodziców/Opiekunów prawnych po wyrażeniu zgody przez Trenera.
 2. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestnictwa w Zajęciach. Rodzic/Opiekun prawny przed pierwszymi zajęciami przedstawi Wykonawcy zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Zajęciach. Zaświadczenie jest warunkiem udziału w Zajęciach.
 3. Przed pierwszymi zajęciami Uczestnik zostaje zakwalifikowany do grupy zaawansowanej lub początkującej przez Trenera, który przy kwalifikacji bierze pod uwagę wiek oraz możliwości fizyczne Uczestnika.
 4. Grupa, do której zakwalifikowany został Uczestnik, powinna zostać wskazana w treści Oświadczenia podpisanego przez Rodzica/Opiekuna Prawnego.
 5. Zajęcia odbywają się w Miejscu prowadzenia Zajęć i prowadzone są przez Trenerów.
 6. Trenerzy i Wykonawca odpowiadają za Uczestnika tylko w trakcie trwania Zajęć w Miejscu prowadzenia zajęć.
 7. Uczestnik uczestniczy w Zajęciach w odzieży zmiennej na którą składa się: zmienne obuwie, wygodny strój gimnastyczny. Wykonawca udostępnia szatnię na terenie SP 340 przy ul. Lokajskiego 3, Warszawa .
 8. Uczestnik nie może przebywać w Miejscu prowadzenia Zajęć bez zgody Trenera.
 9. Zajęcia odbywają się przez cały miesiąc, dwa razy w tygodniu. Pojedyncze Zajęcia trwają 60 (sześćdziesiąt) minut.
 10. Wykonawca w ramach Zajęć udostępnia Uczestnikom sprzęt, który posiada stosowne atesty, taki jak: piłki gimnastyczne, wstążki, obręcze, skakanki i tym podobne („Sprzęt”) Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o powierzony mu Sprzęt. W przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia z winy Uczestnika, Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy/wymiany zniszczonego Sprzętu.
 11. Grupy dzielą się na: grupa 1 (wt, pt  17:00 – 18:00) 4- 5 lat; grupa 2 (pn, śr 17:00 – 18:00) 5-6 lat; grupa 3 (wt, czw 18:00 -19:00) 7-8 lat; grupa 4 (wt, pt 18:00-19:00) 8-10 lat; grupa 5 (wt, pt 19:00-20:00) 7-12 lat.
 12. Uczestnik uprawniony jest do udziału w zajęciach odbywających się w grupach i godzinach wskazanych w Oświadczeniu.
 13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, nieszczęśliwe wypadki z udziałem Uczestnika powstałe bez winy Wykonawcy. Wykonawca posiada ubezpieczenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym obejmujące świadczoną Usługę.
 14. Rodzice lub inni Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Uczestnika z Zajęć oraz za jego obecność na terenie SP 340 przy ul. Lokajskiego 3, Warszawa przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu Zajęć.
 • 4
  Płatności
 1. W Zajęciach mogą brać udział Uczestnicy, za których Rodzic/Opiekun prawny uiścił opłatę członkowską za Zajęcia w danym miesiącu.
 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty członkowskiej w terminie wskazanym poniżej i opóźnieniu w jej zapłacie przekraczającym 10 (dziesięć) dni, Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Uczestnika/Opiekuna Prawnego. W takim przypadku Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników Zajęć.
 3. Obowiązuje jeden rodzaj opłaty – opłata członkowska. Opłata członkowska – to co miesięczna kwota 200 złotych (słownie: dwieście), obowiązująca w przypadku podpisania Umowy na rok szkolny od 1 października 2017 do 24 czerwca 2018.

Opłata członkowska jest stała i uiszczana co miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy w Alior Bank 54 2490 0005 0000 4500 3132 6914, Agencja M Jacek Łęski, adres: ul. Podchorążych 75/77 m.4, tytułem:

„Opłata za zajęcia z gimnastyki artystycznej przez imię, nazwisko Uczestnika w „nazwa miesiąca”.

 1. Poza opłatą członkowską Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do zapłaty za uczestnika jednorazowej opłaty w charakterze „wpisowego” w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt).
 2. W przypadku zawarcia Umowy o udział drugiego dziecka Rodzica/Opiekuna Prawnego w Zajęciach, na drugie dziecko przypada zniżka w wysokości 20% (dwadzieścia procent) od miesięcznej opłaty członkowskiej.
 3. Jeśli Uczestnik dołączy do grupy podczas rozpoczętego miesiąca, opłata wyniesie 25 złotych (słownie: dwadzieścia pięć) za każde pojedyncze Zajęcia pozostałe do końca miesiąca, płatne z góry. Kwota Opłata członkowskiej, o której mowa w ust. 3 powyżej będzie obowiązywała od pierwszego dnia Zajęć miesiąca następującego po miesiącu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Wykonawca nie zwraca opłat za nieobecność Uczestnika.
 5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej dokumentem np. zaświadczeniem lekarskim, Wykonawca wspólnie z Uczestnikiem ustali inne zajęcia, w których Uczestnik może uczestniczyć w celu odrobienia zaległych Zajęć.
 6. Wykonawca może w uzasadnionych przypadkach odwołać Zajęcia, zmienić lub zastąpić Trenera, zmienić termin Zajęć, w przypadku gdy zmiana taka wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy lub z przyczyn organizacyjnych. Odwołane zajęcia zostaną przeniesione na inny termin ustalony wspólnie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi Uczestników biorących udział w Zajęciach. W przypadku gdy termin takie nie zostanie ustalony, Wykonawca zwróci równowartość opłat za Zajęcia, w których Uczestnik z winy Wykonawcy nie uczestniczył.
 • 5
  Obowiązki Uczestnika
 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, innych zasad udziału w Zajęciach, o których został poinformowany przez Wykonawcę lub Trenera, zasad bezpieczeństwa, przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w Miejscu prowadzenia Zajęć w trakcie Zajęć jak również przed i po Zajęciach.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń i wskazówek Trenerów.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego zachowania się podczas Zajęć zarówno względem Trenera jaki pozostałych Uczestników.
 4. Uczestnik, Rodzic Opiekun prawny ma obowiązek poinformować Trenera przed przystąpieniem do Zajęć o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia, chorobie i innych ograniczeniach uniemożliwiających lub utrudniających uczestnictwo w Zajęciach. Stawienie się Uczestnika na Zajęciach i niepoinformowanie Trenera o powyższych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do udziału w Zajęciach.
 • 6
  Zasady realizacji Usługi
 1. Złożenie Oświadczenia o akceptacja postanowień Regulaminu stanowi zawarcie Umowy.
 2. Sposób zapłaty za Usługę zostaje określony w Oświadczeniu.
 3. Wszelkie reklamacje Usługi należy składać na adres ul. Podchorążych 75/77 lok. 4, 00-722 Warszawa lub e-mail: kontakt@gracja.net. W reklamacji należy podać przyczynę i przedmiot reklamacji, imię i nazwisko Uczestnika, oraz dane przelewu bankowego potwierdzającego opłacenie Usługi. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji Usługi.
 4. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Jacka Łęskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja M Jacek Łęski z siedzibą ul. Podchorążych 75/77 lok. 4, 00-722 Warszawa w sposób nieograniczony ilościowo oraz terytorialnie, w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy, wizerunku Uczestnika, utrwalonego dowolną techniką, w dowolny sposób i w dowolnym systemie lub formacie, w tym w postaci zdjęć oraz w nagrań video wykonanych w trakcie Zajęć, konkursów, uroczystości lub bieżącego życia Szkółki, dla celów marketingowych, szkoleniowych, informacyjnych poprzez m.in. utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie, w tym udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do materiałów, na których wizerunek utrwalono dostęp w miejscu i czasie przez siebie  wybranym, w tym publikacje na stronie internetowej Szkółki, jej profilach społecznościowych, w prasie, w sieci Internet oraz w innych materiałach reklamowych, jak w szczególności ulotkach, folderach, broszurach itp.
 • 7
  Rozwiązanie umowy

  1. Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w treści Oświadczenia/ od dnia 9 października 2017 roku do dnia 24 czerwca 2017 roku.
  2. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek upływu okresu na który została zawarta, rozwiązania na mocy porozumienia Wykonawcy i Uczestnika.
  3. Wykonawca i Uczestnik mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wyprzedzenia, skutecznego na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.
  4. W przypadku, gdy Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika naruszy niniejszy Regulamin lub Uczestnik narusza porządek Zajęć, w szczególności uporczywie przeszkadza w prowadzeniu Zajęć, nie stosuje się do poleceń Trenerów, przeszkadza innym Uczestnikom w udziale w Zajęciach, umyślnie niszczy Sprzęt i nie zaprzestaje naruszania Regulaminu lub porządku Zajęć pomimo kilkukrotnego upomnienia ze Trenera lub Wykonawcy Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 • 8
  Zasady ochrony danych osobowych
 1. Podanie danych Rodzica/Opiekuna Prawnego danych oraz Uczestnika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w powyższym zakresie jest dobrowolne i następuje w momencie zawarcia Umowy. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Jacek Łęski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja M, Jacek Łęski z siedzibą ul. Podchorążych 75/77 lok. 4, 00-722 Warszawa, posiadająca numer NIP 5212759270. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie w powyższych celach danych osobowych w przyszłości.
 • 9
  Postanowienia końcowe
 1. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za Zajęcia.
 2. Umowa jest zawierana w formie ustnej, z chwilą podpisania Oświadczenie. Rodzic / Opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego doręczenia Wykonawcy oryginalnego egzemplarza podpisanego Oświadczenia oraz kopii przesłanej w dowolnej formie, również pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zmiana lub rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 października 2017 r.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w zajęciach Szkółki Gimnastyki Artystycznej „Gracja”

złożone w Warszawie, w dniu ……………………………………………2018 r.,

przez:

 ……………………………………………………………………………………………………………………….
(Dane Uczestnika zajęć: imię, nazwisko, PESEL)

będącego „Uczestnikiem” zajęć,

oraz przez  rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika:
(Dane Rodzica lub innego opiekuna prawnego)

Imię ………………………………………………………………………..…………………………….………………..

Nazwisko …………………………………………………………………….….. ……………………………………..

Tel. komórkowy …………………………………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentującego Uczestnika i działającego w imieniu własnym wobec Jacka Łęskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Agencja M Jacek Łęski” z siedzibą ul. Podchorążych 75/77 lok. 4, 00-722 Warszawa, posiadająca numer NIP 5212759270, zwanym w treści oświadczenia „Wykonawcą”, zgodnie z którym niżej podpisany niniejszym oświadcza w imieniu własnym oraz Uczestnika, że otrzymał Regulamin Szkółki Gimnastyki Artystycznej „Gracja”,  zapoznał się z nim w całości i w pełni akceptuje jego treść; potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usługi  w postaci zajęć gimnastyki artystycznej przez Wykonawcę na rzecz Uczestnika oraz wyraża zgodę na udział Uczestnika w zajęciach prowadzonych w ramach Szkółki Gimnastyki Artystycznej „Gracja” na następujących zasadach:

 1. Niżej podpisany zobowiązuję się do zapewnienia udziału Uczestnika w zajęciach na zasadach określonych w Regulaminie, przez okres od 1 października 2018 r. do 24 czerwca 2019 r.

 przy czym Uczestnik weźmie udział w zajęciach w ramach grupy:

..……………………………………………………………………………………………………………………….

należy wskazać nazwę wybranej grupę zajęć (grupa pierwsza/grupa druga etc.), przy czym dostępne grupy to:

1.       grupa 1 (wt, pt 17:00 – 18:00) 4- 5 lat 4.        grupa 4 (wt, pt 18:00-19:00) 8-10 lat
2.      grupa 2 (pn, śr 17:00 – 18:00) 5-6 lat 5.        grupa 5 (wt, pt 19:00-20:00) 7-12 lat
3.     grupa 3 (wt, cz 18:00 -19:00) 7-8 lat       
 1. Zobowiązuję się do uiszczania płatności (płatność członkowska) wobec Wykonawcy za udział Uczestnika w Zajęciach na zasadach określonych w Regulaminie. 

Rodzic/opiekun prawny                                                                               

…………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                   

(Czytelny podpis i data złożenia podpisu)