Plan zajęć

Uczestnik lub jego opiekun prawny, najlepiej przed pierwszymi zajęciami, ale nie później niż 2 tygodnie po rozpoczęciu zajęć , powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

Zaświadczenie jest warunkiem udziału w zajęciach.